PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT

Widzisz wiadomości wyszukane dla słów: PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT

Temat: Referencje
Dzień dobry

Zwracam się z takim pytaniem. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Jednym z warunów zawartych w siwz było złożenie przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót budowlanych oraz dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje). W jednej z ofert do wykazu wykonanych robót budowlanych zostały dołączone protokoły technicznego odbioru robót, w którym jest zawarte zdanie, że "Komisja w składzie po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza, że roboty wykonane zostały zgodnie z zamówieniem, bez usterek." Czy to należy uwzględnić czy wezwac Wykonawcę do uzupełnienia tego dokumentu czyli referencji? Jak powinno byc prawidłowo uczynione?Temat: Pomiary rusztowania - uziemienie?
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Rop. MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
§ 110. 1. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.
2. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
3. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:
1) użytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;
6) oporność uziomu;

Temat: wykaz robót odrzucenie oferty
Dali?my wykaz oraz referencje i protokoły odbioru technicznego jako potwierdzenie prawidłowego wykonania.
Ze specyfikacji nie wynika jednak, że zamawiaj?cy wymaga wykazu z poszczególnych 5 lat, ale robót potwierdzaj?cych wiedzę i do?wiadczenie.
Dodam,że złożyli?my ofertę z najniższ? cen?.Temat: Upiększone Błonie? Czy upchnięty towar?
Karol napisała , że część dokumentów jak specyfikacja techniczna, projekt, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferty i unowa - dostępne są w dziale zamówień.
ZUK zajmował się realizacją więc powinien mieć następujące dokumenty: umowę , projekt , specyfikację techniczną , kosztorys ofertowy, dokumentację powykonawczą , protokół odbioru robót , fakturę.Temat: Odbiór robót bez RZE
Witam,

Zgłosiłem do Inwestora prośbę o odbiór końcowy roboty polegającej na dobudowie oświetlenia drogowego. Linia napowietrzna, oświetlenie wydzielone.
Inwestor wysłał zaproszenie do RZE z prośba o wysłanie przedstawiciela do komisji odbiorowej.

Odpowiedź RZE:
" Inwestor prac związanych z modernizacja lub dobudową oświetlenia powinien zgłosić pisemnie gotowość do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą
Dokumentacja musi zawierać:
-projekt techniczny wraz ze strona prawna, jeśli była wymagana.
- protokół pomiarów przeprowadzonych badań
- atesty i certyfikaty dotyczące zabudowanych materiałów.
- protokoły robót zanikających
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w przypadku dobudowy linii energetycznej
-instrukcję współpracy ruchowej w przypadku urządzeń pozostałych na majątku inwestora
- harmonogram potwierdzający kiedy, w jakiej technologii wykonano prace.
Bez w/w dokumentów nie będzie możliwe dokonanie odbioru oraz załączenie nowo dobudowanych lub zmodernizowanych urządzeń"
Odbiór się odbył bez przedstawiciela RZE. ( bez usterek )
Nie można jednak w myśl tego pisma załaczyć nowego odcinka linii.
Proszę o Wasza opinię jakl zakończyć tą sprawę

Pozdrawiam
ibraTemat: Apel : Odpowiedzialni Za Odbiór Wyremontowanej Kozielskiej
Inwestorem robót kanalizacyjnych i odtworzeniowych nawierzchni (drogowych) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwcach a Nadzór nad robotami prowadzonymi w pasie drogowym sprawuje Firma Safege Ingenieurs Conselis zlokalizowana przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach. W trakcie całego procesu inwestycyjnego pełną odpowiedzialność za jakość oraz terminowość wykonania zadania ponosi Inwestor (PWiK Gliwice) oraz organ nadzoru Inwestora (Safege).Na dzień dzisiejszy przedmiotowa ulica posiada dopuszczenie do ruchu co nie stanowi ostatecznego odbioru technicznego (brak protokołu odbioru ostatecznego)Temat: odgromówka
Witam
Cytat kolegi czarneckizenon:
podłaczyli pomost metalowy po którym poruszają się osoby między budynkami do instalacji odgromowej ,czym to grozi .
Raczej należy zadać pytanie czym grozi niepodłącznie rusztowania do uziemionej instalacji piorunochronnej.

Rusztowanie tak jak każda inna budowla powinno posiadać instrukcję eksploatacji, montażu oraz projekt techniczny odnośnie konkretnego przypadku. Rusztowanie podlega pod wykaz norm, które ustalają dopuszczalne obciążenia statyczne, dynamiczne, dopuszczalne parcie wiatru, zasady kotwienia, ilość poziomów roboczych a nawet wzór protokołu odbioru i wiele innych zagadnień.
Jednym z zagadnień protokołu odbioru rusztowania jest sprawdzenie instalacji piorunochronnej poprzez pomiar oporności. Aby rusztowanie było dopuszczone do eksploatacji musi przejść w/w badania oraz muszą być wyznaczone czasokresy badań okresowych.

Regulacja prawna dotycząca rusztowań to:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 roku )
które jasno określa że:
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

dostępne tutaj:
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=3135

Temat był już poruszany prze kolegę azor77
tutaj:
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=1256Temat: zabezpieczenie
Witam
na podst. do?wiadczeń wykonawcy mogę zauważyć, iż przynajmniej w przypadku robót budowlanych, polisa gwarancyjna na zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest zwykle wnoszona na okres do terminu wykonania robót + oczywiscie 30 dni, ubezpieczyciel gwarantuje wtedy należyte wykonanie kontraktu;
Druga polisa na gwarancję usunięcia wad i usterek wystawiana jest po przedstawieniu ubezpieczycielowi protokołu odbioru końcowego
Przy nieco bardziej złożonych budowach trudno byłoby oczekiwać, że już w dniu zawarcia umowy, będzie pewne w jakiej dacie rozpocznie i zakończy się bieg okresu gwarancji, bo procedura odbiorowa może czasami "trochę" trwać (z terminem wyznaczonym w umowie na zakończenie robót zazwyczaj zgłasza się tylko gotowo?ć odbiorow?).

Choćby więc z takich technicznych względów nie wydaje mi sie, aby ograniczenie czasowe - do końca trwania robót naruszało oobowi?zek wniesienia zabezpieczenia.Temat: Pozdrowienia właściciela dla granatowego R200
GregorY wrote:


kolego jeżeli działasz w zakresie budownictwa - może mi przypomnisz: jaki
termin wpisujemy na dokumencie zgoszeniowym do Inspektoratu Nadzoru
budowlanego. 7 dni od zgłoszenia?

Jeśli mówisz o zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych to zgodnie z art.
41 ust 4 Prawa budowlanego musisz to zgłosić co najmniej na 7 dni przed
planowanym rozpoczęciem robót. do tego musisz dołączyć 1) oświadczenie
kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów no i oczywiście ksero
jego uprawnień.

Jeśli natomiast mówisz o zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych, to
zgodnie z art 54 ust 2 PB powiadamiasz PINB najpóźniej na 21 przed
planowanym terminem przystąpienienia do użytkowania. Do takiego
zawiadomienia musisz dołączyć dziennik budopwy, oświadczenie kierownika,
że roboty wykonano zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i PN,
protokoły odbioru wszystkiuch instalacji jakie były wykonywane z
kominiarzem włącznie, obmiar geodezyjny powykonawczy jeśli było coś
budowane nowe, albo rozbudowywane.

Kilka lat temu byłem inspektorem nadzoru budowlanego. Teraz zajmuję się
architekturą miasta.

Powodzenia
--
Rover 200 '98, 1.4 8V Amaranth z Żagania

// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.plTemat: Odbiór i wykonawstwo instalacji elektrycznych
W warunkach technicznych przyłącza mam tak:
Inwestor ma do czasu załączenia napięcia ma wykonać własnym staraniem i na własny koszt zakes prac wymieniony w pkt3.1 (wlz i zewnętrzną szafkę licznikową oraz pozalicznikowy obwód zasilający) oraz zgłosić do sprawdzenia technicznego składając
- wniosek o sprawdzenie instalacji
- zatwierdzoną dokumentacje branży elektycznej (w zakresie wlz i instalacji odbiorczej)
- oświadczenie uprawnionego wykonawcy robót ( protokół badań odbiorczych, izolacji, uziemnień ochrony ppor.)
- inwentaryzacje geodezyjną trasy kabla

i w nawiasie mam
(-aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dot. prowadzonej działalności)

i jeszcze ze roboty elektromontażowe mają być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy eksploatacji Urządzeń i instalacji elektycznych

i tego nie rozumiem
czy jako osoba posiadająca take uprawnienia a nie mająca dzialalności nie mogę sam wykonać instalacji
czy budująć własny dom mając przygotowanie teoretyczne - technik elektyk, 15 lat praktyki oraz aktualne kwalifikacje nie mogę wykonać instalacji - wiadomo do pomiarów biorę osobę z uprawnieniami do pomiarów POCO ta działalność
czym jest podyktowana czy zmuszają mnie żeby założyć 1 osobową fimę na miesiąć?
Może któryś z kolegów pomoże a może temat do dyskusjiTemat: warto?ć zamówienia na remonty cz?stkowe dróg
Ależ podali?my rodzaj i zakres prac (trochę tego jest ale da się zrobić), np. remont 1m2 nawierzchni z kostki betonowej na podsypce o gr. 6 cm (itd. z każd? nawirzchni?). W umowie za? zapisujemy, że zapłata za roboty nastepuje po obmiarze i protokole odbioru (przy czym każda robota jest "zlecana" do wykonania przez nasz wydział techniczny faxem), a cało?ć robót nie może przekroczyć warto?ci X (zapisanej w budżecie). Czy gdzie?, Twoim zdaniem, robimy bł?d?Temat: warto?ć zamówienia na remonty cz?stkowe dróg

Ależ podali?my rodzaj i zakres prac (trochę tego jest ale da się zrobić), np. remont 1m2 nawierzchni z kostki betonowej na podsypce o gr. 6 cm (itd. z każd? nawirzchni?). W umowie za? zapisujemy, że zapłata za roboty nastepuje po obmiarze i protokole odbioru (przy czym każda robota jest "zlecana" do wykonania przez nasz wydział techniczny faxem), a cało?ć robót nie może przekroczyć warto?ci X (zapisanej w budżecie). Czy gdzie?, Twoim zdaniem, robimy bł?d?
To dobre opracowanie. Jest zakres jest cena wyliczyc wartosc tez sie da. wg mnie ok. Nie zrozumielismy sie na poczatku co do ceny jednostkowej.Temat: Zasady połączeń przewodów w puszce
Prosił kolega o opinie więc jako rzeczoznawca SEP przedstawię koledze swój punkt widzenia.
Współczuję koledze problemów i strat z tytułu pożaru, ale formalnie jest kolega na straconej
pozycji. Jedyną kolegi szansą jest wykazanie, że pożar nie został spowodowany przez
instalacje elektryczną, a przez inny czynnik obiektywny. Ale tego to kolega nie kwestionuje.
Gdyby wykonawcą była firma lub osoba trzecia to koledze przysługiwało by prawo do
roszczeń z tytułu odszkodowania, ale firma ubezpieczeniowa ściga potem bezpośredniego
winowajcę. W kolegi przypadku tym winowajcą jest on sam.
Co do wykonania instalacji w technologii ‘na skrętkę’ to wniosek o nie profesjonalnym
wykonaniu instalacji jest zasadny. Podziwiam swoich przedmówców, ale jestem ciekaw
kto z nich stosuje tą technologię i odebrał by taką instalacje wystawiając pozytywny protokół.
Ja nie. Prawo Budowlane nakazuje budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając między innymi
bezpieczeństwo pożarowe. Jednym z dokumentów wyznaczającym zasady wiedzy technicznej
były „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”
Tom 5 tych warunków dotyczył instalacji elektrycznych. Opierając się na wydaniu z 1988 r.
stwierdzam, że zgodnie z punktem 7.4.6 zabronione jest wykonywanie połączeń
skręcanych.
Tak więc taka technologia wykonywania instalacji nie jest dopuszczalna już od ponad 20 lat.Temat: Odbiór mieszkania
Jestem po dzisiejszym odbiorze technicznym mieszkania. Byłam z kolegą, który jest kierownikiem robót budowlanych. Aż się zdziwił, żę ściany i podłogi takie proste! sprawdzaliśmy wszystko łatą i kątownikiem i bue było żadnych odchyłów
natomiast do poprawki: okna do regulacji, brak silikonu w narożnikach przy parapetach zewnętrznych (w razie zacinającego deszczu może podejść woda) i w zasadzie tyle.
Klucze można było doebrać już dzisiaj, ale Pan Inspektor proponował jednak od 3 listopada, ponieważ jeszcze jest sporo prac do wykonania na klatkach i wokół budynku, poza tym nie ma podłączenia prądu, wody itd. (to też napisaliśy w protokole)
pozdrawiamTemat: Jakie powinny być prawidłowe wyniki pomiarów
Witam

Kolega ma dobre wyniki a tu dyskusja.

Są różne szkoły wykonywania pomiarów i brak jest jednolitych wzorców dla protokołów
pomiarów.
Przy takich wynikach nie można mówić, że pomiary wykonane są źle lub naciągane.

Mnie nie dziwią niskie wartości dla nowych obiektów.
Nie podam wartości (bo odnoszą się one do PBUE), ale w „Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom V ‘”Instalacje elektryczne”
wydanie z 1988 r w punkcie 7.14 "Próby montażowe", jest zdanie.

... dla instalacji w budynkach nowych z przewodami ułożonymi bezpośrednio w tynku albo
w rurach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza się na jeden rok od wykonania instalacji
wartość rezystancji mniejszą od wyżej podanej ...

Skoro taki zapis istnieje to znaczy, że i problem z uzyskaniem minimalnych wymogów też bywa.
Czyżby tylko kolega EDI sumiennie wykonywał pomiary pomontażowe ?
I nie widzi sensu dyskusji. Ja też już tego sensu nie widzę.Temat: /Poland/Specjalista ds. rozruchu w branży mechanicznej
Naszym klientem jest jedna z największych firm inżynieryjnych na świecie świadcząca usługi dla przemysłu energetycznego w kraju i zagranicą. Firma świadczy usługi w zakresie projektowania, kompletacji dostaw i zarządzania budową nowych elektrowni i turbin. W związku z dynamicznym rozwojem firma poszukuje specjalistów ds. rozruchu w branży mechanicznej  

Specjalista ds. rozruchu w branży mechanicznej
Nr. Ref. Commissioning/23171
 
 
Zakres obowiązków:

  lUruchamianie instalacji mechanicznych, turbin gazowych i parowych instalowanych na nowo budowanych blokach energetycznych llKontrola zgodności wykonania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym llPotwierdzanie wykonania prac w protokołach odbioru robótl


  Wymagania:
  ·Â Â Â Â Â Â Â Â  Wykształcenia wyższego techniczne
  ·Â Â Â Â Â Â Â Â  Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  ·Â Â Â Â Â Â Â Â  Dobra znajomość turbin instalowanych w nowo budowanych blokach energetycznych

  Wybranym osobom nasz klient oferuje atrakcyjne warunki i stabilność zatrudnienia, interesującą i samodzielną pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
   
  Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą prześlij proszę swoje cv na adres maciaszek@hays.pl lub zadzwoń Bartosz Maciaszek 22 584 5661. Jeżeli nie jesteś zainteresowany, może znasz kogoś kto mógłby być, przekaż mu proszę moją ofertę.

  ogłoszenie aktualne do: 31/05/2009 00:00:00  Temat: Odbiór mieszkania i zapisy w umowie
  Na stronie internetowej naszego dewelopera jest umowa a w niej punkt (rozdział ODBIÓR LOKALU):
  "NABYWCA zobowiązany jest uiszczać należności czynszowe od dnia przekazania mu lokalu, tj. od dnia podpisania dwustronnego lub od sporządzenia jednostronnego "Protokółu zdawczo-odbiorczego lokalu", jak w przypadku określonym w ust. 3. "

  W mojej umowie ten punkt ma już inną treść:
  "NABYWCA zobowiązany jest uiszczać zryczałtowane należności czynszowe z tytułu kosztów utrzymania budynku od dnia złożenia przez EDBUD oświadczenia o gotowości przekazania NABYWCY lokalu mieszkalnego do prowadzenia robót wykończeniowych."

  Czyli wynika z tego, że jak nie odbiorę mieszkania to i tak płacę szynsz za mieszkanie b deweloper powiadomił mnie wcześniej o gotowości odbioru.

  Dodatkowo zastanawia mnie punkt:
  "6. NABYWCA nie może odmówić odbioru lokalu do prowadzenia robót wykończeniowych, jeżeli podczas odbioru stwierdzili usterki możliwe do usunięcia. W takim wypadku strony ustalą w „Protokole zdawczo-odbiorczym lokalu” termin usunięcia przez EDBUD usterek. Termin ten nie będzie przekraczał terminu niezbędnego EDBUD-owi z przyczyn obiektywnych, uzasadnionych technicznie"

  Z którego chyba wynika, że nie możemy odmówić odbioru nawet jeśli są usterki.

  Sprawdzcie swoje umowy i napiszcie czy macie takie same zapisy jak ja.

  Przy okazji chciałbym się Was zapytać czy planujecie odbiór z jakimś inspektorem budowlanym i czy możecie podać jakieś namiary na kogoś takiego, bo jestem pełen obaw odnośnie jakości mojego mieszkanka.  Temat: Referencje

  w protokole jest zwykle rubryka, czy roboty wykonano w terminie

  jest ? czy zwykle jest ?? czy czasem nie ma ?? czy może jest ??? a może ktoś wreszcie wpadł na pomysł i wydał przepisy określające zawartość takiego protokołu (ja bynajmiej takiego aktu nie znam) ??? jeśli nie to sprawę należy traktować indywidualnie - i najlepiej zapoznać sę z treścią takiego dokumentu - a nie subiektywnie uznawać, że jak komisja uznała, że prawdłowo wykonano zamówienie (pod względem technicznym - prawdopodobnie) - to należy na tej podstawie stwierdzać, że to jest dokument potwierdzający należyte wykonanie ??

  we wcześniejszym poście pytałem czy wynika z protokołu czy zrealizowano zamówienie w terminie ?

  p.s. Janosik przejrzałem kilka protokołów u siebie i w większości takiego stwierdzenia nie było - owszem jest data kiedy roboty zakończono i zgłoszono do odbioru - ale nie mając umowy nie bedziesz w stanie stwierdzić czy wykonano je w terminie  Temat: Pojawiły się PRUSAKI na osiedlu !!!
  Za to też odpowiada kierownik budowy. Jakby przestrzegał przepisów to by miał tylko swoje "śmieci budowlane" i basta.
  Nie rozumiem osób od "wykończeń" co biorą się za robotę i nie przywożą swojego kontenera tylko podrzucają generalnemu wykonawcy - kierownikowi budowy.
  U mnie za chiny taki numer by nie przeszedł. Protokół wprowadzenia z zastrzeżeniem że ma własny odbiór śmieci albo wont.
  Kierownik budowy to nie cieć od zbierania śmieci po każdym paproku.
  Dodatkowo w Ustawie o utrzymaniu porządku w gminach jest zapis:
  Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
  1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

  Napisane wyraźnie WYKONAWCY, więc zatrudniajcie wykonawców, co ich na kontener stać. Pozdrawiam  Temat: Ile powinno być wykonanych pomiarów i jakie w pomieszczeniu
  Jest rzecza oczywistą, że każdy szanujący siebie i swoją robotę elektryk, powinien wykonać i przekazać zleceniodawcy podpisany przez siebie /z podaniem danych dotyczących posiadanych kwalifikacji i uprawnień/ protokół wykonanych pomiarów, dołączony do dokumentacji technicznej. To przecież podstawowy warunek przy odbiorze wykonanej instalacji i jej przyłączeniu do sieci. Uważam, że tu profesjonalizm zobowiązuje. Andrzej O.  Temat: Dokumenty potwierdzaj?ce należyte wykonanie pracy
  Wiadomo, że najlepszym dokumentem potwierdzaj?cym należyte wykonanie pracy jest referencja wystawiona przez zleceniodawcę.
  Ale dopuszcza się też inne dokumenty.

  Jakie?

  Wiem, że za taki dokument uznaje się protokół odbioru bez zastrzeżeń.

  W orzeczeniu ZA UZP/ZO/0-62/07 znajduje się stwierdzenie: "Takimi dokumentami mog? być nie tylko listy referencyjne, ale też protokołu odbioru, potwierdzenie dokonania płatno?ci lub inne dokumenty".
  Tyle że z tym "potwierdzeniem płatno?ci" to mam w?tpliwo?ci. Jest parę orzeczeń (0-1072/06, 0-1220/06) stwierdzajacych, że faktura co do zasady nei potwierdza należytego wykonania.
  A co w przypadku złożenia faktury wraz z umow? - je?li s? "kompatybilne", to chyba można to uznać za dokumenty ł?cznie potwierdzaj?ce należyte wykonanie?

  A co powiecie na jakie? certyfikaty, czy ?wiadectwa, że dany towar, produkt spełnia wymogi przepisów prawnych, wymogów technicznych, zasad sztuki, itp.
  Czy przykładowo decyzja nadzoru budowlanego o dopuszczeniu budynku mieszkalnego do używania może być uznana za dokument potwierdzaj?cy należyte wykonanie roboty?

  A co z opini? wystawion? nie przez zleceniodawcę, a przez póĄniejszego użytkownika danej pracy (towaru, produktu, obiektu) - kogo?, kto nei zlecał, lecz kto na co dzień korzysta z efektu pracy wykonawcy?

  I kolejna rzecz - co maj? przedstawić, jakei dokumenty, ci wykonawcy, którzy nei realizowali prac na czyje? zlecenie, lecz sami byli inwestorami.

  A na koniec - czy oswiadczenie wykonawcy, że wykonał dan? pracę należycie może być uznane za dokument potwierdzaj?cy należyte wykonanie pracy?

  Krótko mówi?c, chciałbym pogadać o dokumentach potwierdzaj?cych należyte wykonaie prac, które nie s? referencjami.
  Wszelkie przykł?dy takich dokumentów, argumenty za i przeciw, odesłania do orzeczeń lub doktryny mile widziane.  Temat: Prawo budowlane a inwestycja sterowania napędami.
  Witam
  Sprawy nie wygladają wcale tak prosto, że jak nie jest wymagane pozwolenie na budowę to projektu może nie być. Owszem taka dokumentacja techniczna może się wtedy nie nazywać projektem ale może być konieczność opracowanie/uzgodnienia jej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Z taką sytuacją spotkałem się już parę razy. Powiedzmy że dane roboty nie wymagają pozwolenia na budowę ale wymagają zgłoszenia. Wtedy musimy poinformować organ administracji architektoniczno-budowlanej w zgłoszeniu co zamierzamy robić. Musimy wtedy dostarczyć organowi wszystkie niezbędne informacje na temat naszego przedsięwziecia. Organ w trakcie postępowania może od nas wymagać uzupełnienia dokumentów jeśli nie będzie w stanie dokładnie ustalić na czym polegają zgłaszane roboty, jaki jest ich stopień trudności i komplikacji i jakie moga stwarzać zagrożenie, wpływ, na osoby trzecie, środowisko, sąsiednie nieruchomości i wiele wiele innych spraw. W tym momencie może zarządać w ramach uzupełnienia dokumentów niezbędnych do zgłoszenia, opracowania w jakiejś formie dokumentacji technicznej i/lub PBIOZ przez uprawnione osoby. Może też nakazać wiele różnych innych rzeczy. Oczywiście takich które wynikają z prawa.
  Kol. CYRUS jeśli chodzi o odbiór robót to w przypadku małych obiektów (takich gdzie nie jest potrzebny inspektor nadzoru) może go nie być. Wystarczy wtedy jednostronne oświadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniącej funkcję kierownika robót, że instalacja została przebadana z wynikiem pozytywnym i może być przekazna do użytkowania. Protokołu z badań zawierającego wyniki pomiarów może nie być ważna jest tylko pozytywna ocena.
  Kolego elkas zadam być może proste ale wcale nie takie łatwe pytanie. Czemu kolega uważa że ustawienie napędu może wymagać pozwolenia na budowę czyli opracowania projektu natomiast sterowanie nie będzie wymagać opracowania w jakiejś formie dokumentacji projektowej i czy zawsze tak może być ?  Temat: odebraliśmy mieszkanie
  siemka, chcialam Wam opisac moje przezycia z odbioru technicznego. Otoz zgodnie z listem stawilam sie dzis na odbior o 13:30, pani krysia, jak zwykle szalenie mila, powiedziala, ze mialam odbior o 10:00 i lokal zostal jednostronnie odebrany. Na co oczywiscie wyciagnelam pismo z wpisana godzina 13:30 i pani spasowala. Powiedziala, ze w takim razie zaraz komisja bedzie pod blokiem. Poszlam pod klatke, czekalam, ale po 30 minutach troche sie zniecierpliwilam, zatem zadzwonilam do biura, aby ich pogonic. Przybyla pani krysia i majster z budowy. Zanim sie drzwi otworzyly pani krysia podetknela mi papiery do podpisu. Na co z usmiechem na ustach powiedzialam, ze jeszcze sporo czasu minie zanim wszystko sprawdze i ewentualnie podpisze...weszlam z inspektorem i zaczelo sie sprawdzanie - niestety wynotowalam 15 poprawek i to wcale nie blahych...szyba w pokoju do wymiany, wylewki nierowne, brak wyciagnietej kanalizacji - czego niestety juz nie wywalcze, bo w umowie zapisano, ze na poziomie trojnikow konczy sie robota buszremu. Tragedia jest to, ze nie ma odplywu z umywalki. Grzejniki niepodokrecane. Jednak najgorsze jest to, ze otwor drzwiowy jest za maly i drzwi sie nie otwieraja do konca! ! Sprawdzcie to koniecznie u siebie! Drzwi balkonowe skrzypia. No i oczywiscie standard- mieszkanie nie trzyma wymiarow! Na szczescie tylko w niewielkim stopniu. Zatem usterek namnozylo sie. Przystapilam do spisywania protokolu, na co uslyszalam od pani krysi, ze ona tego ne bedzie wpisywac! I wyszla! nie odpuscilam, pani krysia wrocila, choc po bardzo dlugim czasie - bo zaczela spisywac protokol w lokalu obok, oczywiscie moi szanowni sasiedzi bogu ducha winni, wiec cierpliwie poczekalam. Dopilnowalam, aby wpisala wszystko co podyktowalam, oczywiscie pani krysi trzeba bylo na rece patrzec, bo nie dopisywala istotnych rzeczy! Tak czy inaczej na koniec uslyszalam od niej pewna uwage: "szkoda, ze jeszcze pani szlag nie trafil" Usterki maja naprawic do 22 czerwca, kluczy oczywiscie nie odebralam. Ogolna uwaga- nie dajcie sie wkrecac w to, ze pani krysia czegos nie zapisze! ! Zatem nie bylo milo, ale nie dalam sie zbyc w 30 minut...  Temat: Postępy z budowy osiedla przylesie ETAP 2 bloki 7 - 12

  jak będzie rozliczony ten prąd budowlany?
  To jest taryfa C11 droższa od "normalnej" o 40%
  Nie bardzo umiem przekazać swojej wiedzy i przeważnie robię to chaotycznie. Zaznaczam, nie musi tak być w Waszym przypadku ale są to punkty często iskrzące. Specjalnie dla Miki spróbuję jeszcze raz.

  1) prąd z taryfy C11 będzie rozliczny suma sumarum z Waszych kieszeni. Macie śmieszny zapis w umowie w rodzaju: "ostateczne koszty budowy będą rozliczone po ..... "
  Jeżeli w umowie wykonawca - SM, zasilanie placu budowy jest po stronie wykonawcy to ten tylko czeka aby zaczął się jakikolwiek pobór poza licznikiem (podlicznikiem) z jego rozdzielni i zwróci się do SM o pokrycie strat wyliczonych "w grubym przybliżeniu" Jeżeli plac budowy zasila SM to i tak "ostateczne koszty budowy będą rozliczone Niestety z powietrza nic się nie bierze.

  2) tylko rękojmia jest obwarowana ustawowo i obowiązuje dla budynków przez 3 lata nawet gdybyście nie mieli takiego zapisu w umowie (często rękojmię wydłuża się zapisem w umowie na konstrukcję i jakieś inne elementy nawet do lat 15, ale to w cywilizowanych biznesach) Czas rękojmi płynie od momentu wydania rzeczy. Proszę też pamiętać, że rękojmia nie działa w stosunku do tych wad, o których kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy sprzedaży - dlatego zwracałem uwagę na odbiory na "świstku"

  3)gwarancja natomiast, w odróżnieniu od rękojmi, jest dobrowolna i tylko od zapisów umowy zależy czy i na ile została udzielona. Macie z SM umowę o budowę lokalu, dokładnie sprawdźcie czy gwarancja śmiesznym zapisem nie została scedowana na wykonawcę. Jest to bardzo ważne, bo o ile SM przez dbałość o wizerunek i klienta nie będzie robiła problemu z gwarancją, o tyle wykonawca każdą ingerencję w lokal, typu zbicie 20cm2 tynku przed spisaniem protokółu zdawczo odbiorczego, uzna za zerwanie warunków gwarancji i w każdym sądzie wygra.

  4) dobrze jest mieć na odbiór wynajętego człowieka z uprawnieniami. Uwaga nie osobę od mądrych min!!! a gościa ze "specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" dla poszczególnych branż w teczce, łatą 2m, miarką i niwelatorem.

  Pozdrawiam  Temat: "Wanna Wassermanna" - emerytka musi przeprosić min
  W51 dajmy spokój szczegółom , aby wypowiadać się z sensem na temat zaistniałej sytuacji należy dokonać tego co należy , przede wszystkim być na miejscu , dokonać oględzin czyli wizji lokalnej , zabezpieczyć dokumenty i w zależności od jej wyników zarządzić : obserwację zachowania obiektu , konkretnie szczelin , założyć plomby , wysłuchać stron , przesłuchać ludzi włącznie z inspektorem nadzoru , jeśli taki w ogóle był., sprawdzić uprawnienia osób nadzoru , kierownika , majstrów , zaglądnąć w dokumentację techniczną i całą masę papierów , wpisów , zapisów w dzienniku budowy, zaleceń , poleceń osób kontrolujących budowę – jeśli w ogóle takie były, a na końcu wydać werdykt , budynek nadaje się do........usunięcia usterek w terminie do ........na koszt wykonawcy robót. A przy okazji prześwietlić przydatność do wykonywania zawodu kilku osób , co ja ci będę tłumaczył , ja bym tak zrobił i gwarantuję , że nikt by do tego nie miał pretensji , zrobiłbym to dobrze i wykrył wiele nieprawidłowości bo takie były na tej budowie co widać gołym okiem i nie wiem czy nie obyłoby się bez potrzeby powoływania kosztownych ekspertyz , np. co do jakości użytych materiałów czy błędów w wykonawstwie. Taka budowa to nic wielkiego , zwykły domek jednorodzinny , spieprzyć coś takiego trzeba umieć , albo mieć mało do czynienia z budownictwem .

  Będąc na miejscu Wassermana każdy z nas zrobiłby to samo , nie zapłacił za widoczną gołym okiem fuszerkę budowlaną , aż do chwili usunięcia usterek. Nie mów mi , że zrobiłbyś inaczej.
  Zawsze bezpośrednim winowajcą jest kierownik budowy , w tym wypadku jak sądzę prywatny wykonawca. Jest tyle możliwości , tyle rzeczy prostych i istotnych do sprawdzenia , chyba nie o to chodzi , a chodzi o zachowanie Wassermana – jego zachowanie jest , aż za spokojne i prawidłowe.

  W51 , daruj sobie swoje uwagi fachowe.Ty będąc np. inspektorem nadzoru, podpisałbyś protokół odbioru i przekazania obiektu włąścicielowi czyli inwestorowi z załączonym protokólem usterek , z terminem ich usunięcia i zapewnił urzytkownika o rzetelności i solidności wykonawcy - Wasserman poszedł inną drogą , nie zapłącił , bo to dotyczyło jego domu i jego pieniędzy.

  Janusz.  Temat: /Poland/Specjalista ds. rozruchu w branży automatyki przemysłowej

  Naszym klientem jest jedna z największych firm inżynieryjnych na świecie świadcząca usługi dla przemysłu energetycznego w kraju i zagranicą. Firma świadczy usługi w zakresie projektowania, kompletacji dostaw i zarządzania budową nowych elektrowni i turbin. W związku z dynamicznym rozwojem firma poszukuje specjalistów ds. rozruchu w branży automatyki przemysłowej   

  Specjalista ds. rozruchu w branży automatyki przemysłowej
   
  Nr. Ref. Commissioning/23169
   
   
  Zakres obowiązków:

   lUruchamianie instalacji automatyki przemysłowej instalowanych na nowo budowanych blokach energetycznych llKontrola zgodności wykonania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym l
   Potwierdzanie wykonania prac w protokołach odbioru robó

   Wymagania:
   ·Â Â Â Â Â Â Â Â  Wykształcenia wyższego techniczne
   ·Â Â Â Â Â Â Â Â  Komunikatywna znajomość języka angielskiego
   ·Â Â Â Â Â Â Â Â  Dobra znajomość systemów automatyki bazujących na DCS lub sterownikach PLC w zastosowaniu dla bloków energetycznych
   ·Â Â Â Â Â Â Â Â  Umiejętność programowania systemów automatyki

   Wybranym osobom nasz klient oferuje atrakcyjne warunki i stabilność zatrudnienia, interesującą i samodzielną pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
    
   Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą prześlij proszę swoje cv na adres maciaszek@hays.pl lub zadzwoń Bartosz Maciaszek 22 584 5661. Jeżeli nie jesteś zainteresowany, może znasz kogoś kto mógłby być, przekaż mu proszę moją ofertę.

   ogłoszenie aktualne do: 31/05/2009 00:00:00   Temat: Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy a uprawnienia SEP
   Witam
   Kolego @kpam pisze kolega że od ustanawiania prawa jest sejm i rząd a kolega stawia się wyżej i sam wymyśla prawo nakazując komuś uzyskanie niepotrzebnego potwierdzenia, podpisu na protokołach pomiarów na których zgodnie z prawem orzeka osoba z stosownymi uprawnieniami dozoru i za swój podpis i orzeczenie odpowiada przed prawem. Przypominam że osoba z UB nie jest jedynym uczestnikiem procesu budowlanego na budowie i do realizacji poszczególnych zadań dobiera sobie ekipę specjalistów z poszczególnych branż w tym elektryków ze stosownymi uprawnieniami i wielu innych specjalistów np spawacz /chyba że osoba z UB pospawa sama/

   Kolego @ marcin 714
   cytat:
   Podczas budowy sprawa jest inna. To kierownik budowy czy robót jest jedynie uprawniony i zobowiązany do oświadczenia ,że to co wybudował (czyli kierował budową) jest zgodne z przepisami, projektem i wiedzą techniczną. Aby mie być gołosłownym musi przedstawić wyniki prób, oględzin i pomiarów. I naprawdę nie potrzebuje do tego pomiarowca z D bo to nie pomiarowiec dopuszcza instalacje do eksploatacji tylko właśnie kierownik budowy czy robót. Jak te pomiary zrobił gośc z D to w niczym to nie przeszkadza chociaż i tak oświadczenie sporządza człowiek z UB a protokół jest tylko dodatkiem. Osoba bez UB nie ma prawa złożenia oświadczenia o zakończeniu budowy czy robót. Bez tego oświadczenia nie ma możliwości użytkowania obiektu. Co więc daje zatwierdzony protokół pomiarowca z D?
   Niech kolega spróbuje oddać obiekt bez protokołów pomiarów lub z protokołem negatywnym a te pomiary wykonuje osoba z stosownymi uprawnieniami i protokół z orzeczeniem podpisuje zgodnie z prawem osoba ze stosownymi uprawnieniami dozoru. Za orzeczenie na protokołach odpowiada osobiście ten co je wystawił.
   W treści tego tematu nie było roztrząsanie o dobrych czy złych pomiarowcach, czy o dobrych i złych osobach z UB.I tego nie ruszajmy.
   I chciałem koledze przypomnieć że kierownik budowy czy robót tylko zgłasza zakończenie budowy a następnie stosowna powołana komisja orzeka o możliwości użytkowowania obiektu i czyni to na podstawie nie tylko oświadczenia kierownika a także wyników prób, oględzin, pomiarów instalacji elektrycznej, dokumentacji i odbiorów poszczególnych elementów w poszczególnych branżach.A protokół z podpisem osoby nie posiadającej stosownych uprawnień jest poświadczeniem nie prawdy i nie jest zgodny z prawem. Tak że niech każdy robi to co musi i na co posiada stosowne uprawnienia.
   Pozdrawiam
   Piotr Tomczak   Temat: Powołanie kierownika robót elektrycznych - czy zasadne?
   Rozpoczynając powyższy wątek po części domyślałem się jaki może być wynik rozmowy. Nasze PB nie jest doskonałe dla inwestora i tak do końca nie wiadomo jak je interpretować a najśmieszniejsze, że obowiązuję od 1994r. (zmiany były prawie kosmetyczne) a wciąż nas zaskakuje.

   Nurtuje mnie jeszcze takie pytanie. Ja miałem projekt powtarzalny z wszelkimi instalacjami ale mój znajomy ma projekt indywidualny i nie zawiera instalacji elektrycznej. Dla zakładu energetycznego projekt techniczny takiej instalacji nie jest wymagany a wystarczy szczegółowy protokół pomiarów ale czy taki inwestor również powinien powoływać kierownika robót elektrycznych? Z jednej strony pozwolenie na budowę otrzymał na projekt bez instalacji elektrycznej więc nie powinien ale czy na pewno? Z drugiej strony na pewno będzie robił instalację elektryczną więc może powinien powołać kierownika?

   Ja dla świętego spokoju mojego ducha i by być w zgodzie z wytycznymi kierownika PINB wszystkie dokumenty już zdobyłem ale musiałem ponieść dodatkowe, nieprzewidziane koszty.
   Prawie 2 lata temu zacząłem zbierać wszystkie dokumenty, zaświadczenia i odbiory do zgłoszenia budynku do użytkowania i po pół roku miałem już je gotowe ale z różnych względów tego nie zgłaszałem. Teraz z powodu "zmian" w moim PINBie musiałem "powołać" kolejnych dwóch kierowników budowy. Pierwszym z nich był kierownik robót sanitarnych a drugim kierownik robót elektrycznych.
   Za zaświadczenie od kierownika robót sanitarnych miałem zapłacić 800PLN ale po prostu nie było mnie "na niego stać" i poszukałem innego za co w sumie zapłaciłem "tylko" 240zł. Dzisiaj odebrałem zaświadczenie od mojego kierownika budowy w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Można powiedzieć, że po znajomości udało mi się zdobyć oświadczenie o zakończeniu robót elektrycznych za 100zł. Było to bardzo tanio ale jak to niektórzy mówią jak kogoś stać na budowanie to i na takie zaświadczenia.
   Jutro pojadę uzupełnić wszystkie powyższe dokumenty i ... będę się cieszyć, (jak to wyżej Kolega napisał) że poszli mi na rękę i pozwolili mi uzupełnić dokumenty po wszystkim. Oczywiście nadmieniam, że daty wcale nie są wsteczne ale kilku dniowe by według mnie być naprawdę uczciwym.

   Jeżeli to możliwe to proszę Szanownych Kolegów o kontynuowanie swoich stanowisk w tej sprawie bo jestem pewien, że jeszcze nie jedna osoba "zainteresowana tym tematem" tutaj zajrzy i będzie miała wszystko czarne na białym.   Temat: Remont instalacji
   Witam
   Może się przyda

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
   § 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
   2) naprawa główna - remont polegający na wymianie co najmniej jednego elementu budynku,
   3) naprawa bieżąca - okresowy remont elementów budynku, który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym,
   5) dokumentacja użytkowania - dokumentację odbioru budynku wraz z książką obiektu budowlanego, ..., protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, ..., dokumentacją eksploatacyjną wraz protokołami okresowych kontroli stanu technicznego, ..., dokumentację eksploatacyjną, ..., a także dokumentację powykonawczą robót budowlanych i remontów wraz z protokołami odbioru tych robót,

   § 4. 1. W celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe.
   3. Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna ... zapoznać się z ..., z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, ....

   § 8. 1. Przy remontach budynku należy zapewnić:
   2. Wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów użytkowników lokali lub osób trzecich.

   § 21. 2. W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy:
   1) zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,
   3) stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu, (komentarz: czy tu nie wchodzimy już w obowiązek modernizacji?)

   § 16. 1. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:
   1) być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń,
   § 18. 1. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:
   1) być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
   3) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.
   2. W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:
   4) utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu,
   6) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej - zaprzestać jej użytkowania, podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
   7) zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem,
   informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej,
   9) udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
   3. Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

   Prawo Budowlane

   Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
   remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

   Przepisy przejściowe i końcowe

   Art. 103. 1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
   2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe.

   Pozdrawiam i miłej lektury   Temat: Odbiór instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym
   Witam Kolegę Zn i Kolegów na forum.

   Drogi kolego Zn na Twoje pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć jak jest w Twoim regionie w różnych regionach kraju energiapro ma inne wymagania napiszę jak jest we Wrocławiu :

   Protokół odbioru instalacji elektrycznej podpisuje:
   Pracownik energetyki - zwany inspektorem ?
   Inwestor instalacji wewnętrznej lub jego przedstawiciel
   Wykonawca instalacji przeważnie elektryk posiadający uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej i kablowych prowadzący działalność gospodarczą (nie mylić z uprawnieniami pomiarowymi)
   W dzienniku budowy informację o wykonywaniu instalacji elektrycznej wpisuje kierownik budowy.
   Instalację elektryczną odbiera pracownik energetyki nie wpisuje się do dziennika budowy tylko na protokole odbioru energetyki.

   Po uprawomocnieniu się umowy inwestor przechodzi z taryfy budowlanej na mieszkaniową
   Inwestor po dokonaniu odbioru musi przedstawić w Urzędzie Miasta protokół odbioru z energetyki wraz z pomiarami wykonane przez osobę posiadającą aktualne świadectwo na wykonywanie takich prac. Ostatnio żądają uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi.

   W rejonie Oleśnicy, która podlega pod Wrocław jest następująco:
   Do odbioru trzeba przedstawić kserokopię sprawdzenia technicznego mierników użytych do pomiarów.
   Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej musi być podbity przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (wraz z kserokopią)
   Protokół odbioru instalacji elektrycznej podpisuje:
   Pracownik energetyki
   Inwestor instalacji wewnętrznej lub jego przedstawiciel
   Wykonawca instalacji przeważnie elektryk posiadający uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej i kablowych prowadzący działalność gospodarczą (nie mylić z uprawnieniami pomiarowymi)
   W dzienniku budowy informację o wykonywaniu instalacji wpisuje kierownik budowy.
   Instalacjię elektryczną odbiera pracownik energetyki nie wpisuje się do dziennika budowy tylko na protokole odbioru energetyki.
   Inwestor po dokonaniu odbioru musi przedstawić w Urzędzie Miasta protokół odbioru z energetyki wraz z pomiarami wykonane przez osobę posiadającą aktualne świadectwo na wykonywanie takich prac. Wtedy dopiero po odbiorze w Starostwie w energetyce następuje zmiana taryfy z budowlanej na gospodarstwo domowe.

   Ciśnie się na usta przysłowie” jaki kraj taki obyczaj” ale tutaj jest jeden kraj i jedno powinno obowiązywać prawo .
   Na przykładzie naszego branżowego prawa wyobrażam sobie ten bałagan w prawie karnym, który zapewne jest odzwierciedleniem Polskiej rzeczywistości .

   Moim zdaniem odbiór w całym kraju powinien wyglądać następująco:

   Podstawą do odbioru instalacji jest projekt instalacji elektrycznej
   Protokół odbioru instalacji elektrycznej po stronie energetyki powinien podpisywać osoba posiadająca uprawnienia budowlane i należącą do izby Inżynierów Budownictwa
   Wysokość składek powinna być uzależniona od zakresu uprawnień a nie jak do tej pory (wszyscy po równo 500zł rocznie).

   Odbiór Instalacji wewnętrznej powinna podpisać osoba powołana przez inwestora z takimi uprawnieniami jak powyżej lub odbiór powinien być zlecony temu samemu inspektorowi co odbiór po stronie energetyki.

   Wszyscy Panowie lub Panie będący uczestnikami procesu budowlanego powinni dokonywać wpisu do dziennika budowy łącznie z wykonawcami, których ustawodawca nie zakwalifikował jako uczestników procesu budowlanego.
   Ustawodawca Zakwalifikował natomiast jako uczestnika procesu budowlanego inwestora który na ogół nie ma pojęcia o budowie i nigdy nie dokonuje żadnych wpisów do dziennika budowy.

   Inwestora zakwalifikowałbym do obowiązkowego przeszkolenia ze znajomości Prawa Budowlanego.
   Powyższy istniejący stan oraz moje życzenia nie mają nic wspólnego z Prawem Budowlanym lecz z logiką myślącego człowieka.

   Mam jednak nadzieję ,że każde Prawo będzie powstawać na zasadach logicznego myślenia
   Dopiero wtedy Prawo będzie Prawem a nie fikcją.

   Pozdrawiam
   Rysiu 71   Temat: Instalacja elektryczna bez projektu

   Witam kolegów.
   Trochę zamieszania się narobiło a projektami.
   Ja od wielu lat wykonuje instalecję bez odpowiedniego projektu i jak do tej pory są to instalacje bezpieczne i spełniajace odpowiednie przepisy i normy.Wiem że jest to niezgodne z obowiązującym prawem ale w moich stronach naprawdę mało osób przejmuje się tym( począwszy od inwestora a skończywszy na nadzorze budowlanym,).
   Wykonałem wiele instalacji bez projektu w szpitalu, w którym pracuję, i nikt się tym nie przejmuje. Kontrole budowlane są nieskutecze, albo ich nie ma.
   Może zacznę kolejny temat, ale to mnie bardzo niepokoi, że w jednostkach budżetowych wiele rzeczy wykonuje sie na tzw. partyzantkę.
   Mam wiele przykładów ze swojej pracy.
   Od 17 lat wykonuję modernizację instalacji elektrycznej w szpitalu bez jakiejkolwiek dokumentacji technicznej(instalacja kuchni, pralni, oddziałów). Wiem że robię to dobrze ale jednocześnie powinienem mieć na te prace projekt elektryczny.
   Mój zakład pracy nie posiada aktualnej inwenaryzacji instalacji elektrycznej, budowlanej, ani jakiejkolwiek innej. Jest to niedopuszczalne!!!
   Ja wiem o tym, jednak dyretor nie zdaje sobie sprawy z tego i ma nadzieją że wszystko jest OK.
   Kieownik techniczny nie posiada żadnych kwalifikacji budowlanych ani energetycznych.
   Mógłbym pisać wiele,naprawdę bardzo wiele, przykładów na to.
   Co koledzy sądzą o tym.
   Ja już zaprzestałem uświadamiania kierownictwa o obowiązujących normach i przepisach.


   ROZPORZĄDZENIE
   MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

   z dnia 3 lipca 2003 r.

   w sprawie książki obiektu budowlanego

   (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

   (Strona tytułowa)

   Spis treści

   Lp. Wyszczególnienie Str.
   I Osoba upoważniona do dokonania wpisu 2
   II Dane identyfikacyjne obiektu 3
   III Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu 4 i 5
   IV Dane techniczne charakteryzujące obiekt 6
   V Plan sytuacyjny obiektu 7
   VI Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu 8-21
   VII Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 22-29
   VIII.1 Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu 30-32
   VIII.2 Dane dotyczące opracowania technicznego 33-44
   IX.1 Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie 45-60
   IX.2 Dane dotyczące dokumentacji technicznej 61-70
   X Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu 71-73
   XI Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu 74

   Jest kolego taka fajna Książka w której jak wynika trzeba wpisywać i dokumentować wszelkie remonty w obiekcie.

   Elektryk np się zwolni i inni przez lata szukają co jest i gdzie. Jak z tego co wyżej wynika to właśnie opracowania i projekty tam się składa, przez czas użytkowania obiektu.

   Pozdrowienia
   STANCA   Temat: Zmiana napięcia w obwodach piwnicy - czy tak można?
   "…Administrator powinien wykonać po tej przeróbce w instalacji ponowne pomiary skuteczności ochrony od porażeń i natężenia oświetlenia. Jeśli wszystko spełnia wymagania norm i przepisów to po sprawie…."

   Myślę,że to o wiele za mało.Myślę,że administrator powinien:
   1.Spowodować poprawienie istniejącej dokumentacji przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie proponowanej zmiany.
   2.Spowodować wykonanie robót na podstawie naniesionej zmiany przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
   3.Dokonac odbioru wykonanych robót przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

   Sądzę,że taki powinien być modelowy schemat działania.Zaś osoba o odpowiednich kwalifikacjach (projektant) będzie wiedziała jak się ustosunkować do zagadnienia wpływu prądu stałego,pulsującego o napięciu 110 V na ochronę przeciwporażeniową,natężenie oświetlenia itd.

   Gdy zaś takie działania nie zostaną podjęte to polecenie sprawdzenia instalacji (tak wg. normy nazywają się tzw.”pomiary”) wydane tzw. popularnie nazywanemu „pomiarowcowi” ( prawidłowo nazywa się to osoba sprawdzająca) może być brzemienne w skutkach bo zgodnie z art.18 prawa budowlanego za prawidłowy przebieg procesu budowy odpowiada inwestor.Wyobraźmy sobie,że sprawdzający mimo braku dokumentacji dopuścił instalacje do eksploatacji i nastąpił wypadek.Biegły zarzuci inwestorowi nieprawidłowy proces budowlany polegający na braku dokumentacji,a sprawdzającemu nieprawidłowy proces sprawdzania polegający na sprawdzeniu instalacji bez porównania stanu faktycznego instalacji z dokumentacją powykonawczą
   co jest podstawową czynnością przy sprawdzaniu.
   Jednym z elementów odbioru robót jest protokół sprawdzenia instalacji elektrycznej przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach której działania chciałbym przedstawić:

   1.Osoba sprawdzająca instalację elektryczną najpierw porównuje stan faktyczny instalacji z stanem projektowanym (powykonawczym,dokumentacją powykonawczą).Na tym etapie
   sprawdzający powinien wiedzieć co nazywamy dokumentacją jakie cechy powinna posiadać dokumentacja.Dokumentację powinna opracować osoba o odpowiednich kwalifikacjach.Sprawdzający musi umieć zidentyfikować na dokumentacji te uprawnienia.
   Ba,powinna wiedzieć (sprawdzający) czy ta dokumentacja powinna podlegać procesowi sprawdzenia przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach do sprawdzania dokumentacji.
   Po takim „sicie”sprawdzający może wyciągnąć miernik.

   2.Sprawdzający(pomiarowiec) nie posiadający kwalifikacji w zakresie tzw.samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest osobą nie uprawnioną do sprawdzania instalacji w zakresie zgodności jej wykonania z normami.W tym przypadku sprawdzający ma jedynie prawo porównania prawidłowej dokumentacji (patrz punkt 1 )z stanem faktycznym i oczywiście wykonania pomiarów.

   3.Sprawdzający po stwierdzeniu,że dokumentacja jest nieprawidłowa (np.brak osoby sprawdzającej dokumentację) powinien odstąpić od dalszego sprawdzania instalacji,dokonać odpowiedniej adnotacji w protokóle sprawdzenia instalacji.Wręczyć ten protokół za potwierdzeniem zlecającemu wykonanie sprawdzenia i zawiadomić nadzór budowlany o podejrzeniu istnienia niebezpieczeństwa zagrożenia życia na podstawie art.70 prawa budowlanego (obym miał stare).Należy to rozumieć w ten sposób,żę sprawdzający wszedł w posiadanie informacji o ewentualnym zagrożeniu życia i prawo zobowiązuje go do dokonania denuncjacji w „właściwym organie”.

   4.Sprawdzający otrzymawszy zlecenie na sprawdzenie instalacji i stwiedziwszy brak dokumentacji postępuje jak w pkt.3.

   5.Sprawdzający instalacje elektryczne na podstawie sprawdzonej przez siebie poprawności dokumentacji (między innymi : dane projektanta i sprawdzającego) stwierdziwszy w dalszych czynnościach niesprawność instalacji w zakresie mogącym spowodować zagrożenie życia postępuje jak w pkt.3.

   Prawdopodobnie opisane wyżej problemy,a będące podtekstem tego co mnie nurtowało przy zakładaniu tej strony wywołają pod moim adresem wiele krytycznych uwag.Chylę czoła przed konstruktywną krytyką i wszelkimi uwagami ale też się uczę.

   Obserwuję tzw. „pomiarowców”.W jak beztroski sposób dopuszczają instalacje do eksploatacji nie spełniające podstawowego kryterium : posiadanie dokumentacji.
   Zbadanie kryterium wynikającego z prawa Ohma i przyrównanie do możliwości urządzenia wyłączającego to o wiele za mało.Bo już określenie warunków środowiskowych,przekrojów,warunków prowadzenia przewodów i dziesiątków innych parametrów to domena osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – art.12 prawa budowlanego.

   Pozdrawiam – Ener.   Temat: Odbiór a montaż rusztowania
   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe.
   Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia

   Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
   Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:

   • wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
   • dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania

   Rusztowania powinny:
   1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

   2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;

   3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;

   4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;

   5) posiadać balustradę,

   6) posiadać piony komunikacyjne.

   7) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;

   zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
   Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.
   W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wysokości 1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.
   Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
   Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
   Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.   Temat: książka obiektu budowlanego
   Dane osób upoważnionych do dokonywania wpisów – tablica 1 KOB

   W tablicy 1 należy wpisać informacje o osobie upoważnionej do dokonywania wpisów w książce. Należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej, a osoba upoważniona powinna złożyć swój podpis, wpisując datę, od której zobowiązuje się do dokonywania wpisów. Wpisy pozwalają na identyfikację osoby odpowiedzialnej za prawidłowość prowadzenia książki w danym okresie
   Taką osobą może być:
   1)właściciel lub zarządca obiektu,
   2)inna osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę obiektu.
   Istnieje także możliwość równoczesnego upoważnienia do dokonywania wpisów większej ilości osób, a o liczbie osób decyduje właściciel obiektu.
   I. OSOBA UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA WPISU
   Tablica 1

   (strona 2)

   Dane identyfikacyjne obiektu – tablica 2 KOB
   W tablicy 2 należy wpisać dane określające stan prawny obiektu. Podstawowe dane w tym zakresie powinny obejmować:
   1)nazwę i funkcję obiektu,
   2)rok zakończenia budowy,
   3)adres obiektu,
   4)dane właściciela obiektu i jego zarządcy,
   5)zmiany dotyczące właściciela lub zarządcy (jeżeli wystąpiły),
   6)numer księgi wieczystej i jej lokalizację,
   7)numer ewidencyjny gruntów na których znajduje się obiekt,
   8)numer i datę protokółu odbioru obiektu,
   9)dane dotyczące pozwolenie na użytkowanie obiektu.

   Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu – tablica 3 KOB

   Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, obowiązany jest przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty budowy i dokumentację powykonawczą, dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
   Dokumentacja budowy obejmuje pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
   Wszystkie te dokumenty winny zostać odzwierciedlone w tablicy nr 3 książki obiektu budowlanego.
   Ponadto w trakcie eksploatacji obiektu właściciel lub zarządca powinien gromadzić i przechowywać wszystkie opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania oraz protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego. Wykaz dokumentów powstających w trakcie eksploatacji obiektu powinien być w sposób bieżący odzwierciedlany w tablicach od nr 4 do 11 książki obiektu budowlanego.   Temat: Odwołanie burmistrz Ursusa Pani Anny Gołębiowkiej
   Przypomnę Pani Gołębiowska to bliska znajoma Pana Posła Szrajbera.
   Była przez niego rekomendowana na stanowisko burmistrza Dzielnicy Ursus. Pan poseł był jedyną osoba z którą Pani Gołębiowska konsultowała wszystkie swoje decyzje, zupełnie ignorując radnych którzy ją wybrali.
   Podczas sesji odwołującej panią burmistrz ludzie pana posła (członkowie PIS) zawiązali egzotyczną koalicję z radnymi SLD w obronie Gołębiowskiej.
   W ostatnim czasie dochodzi do licznych spotkań z Pana Posła i Pani Gołębiowskiej z radnymi Naszego Ursusa i SLD. Robią akcję zbierania podpisów w obronie Gołębiowskiej, która liczy że zostanie "komisarzem"
   w Urzędzie Dzielnicy.
   Z poważaniem
   SDratkiewicz

   Prokuratura zajmie się basenem na Potockiej
   Dariusz Facoń 13-07-2003, ostatnia aktualizacja 13-07-2003 23:41

   Bramki, czytniki elektroniczne, kasy fiskalne, komputery i oprogramowanie miały zapewnić sprawną obsługę gości basenu przy Potockiej. Teraz trafią na złom. A sprawą zajmie się prokurator.
   Elektroniczny system obsługi klientów, na który wydano przeszło 300 tys. zł nigdy nie został uruchomiony. Część sprzętu nie była dostosowana do warunków panujących na basenie, część została zdewastowana. Jeden komputer (miał obsługiwać elektroniczny system) jest popsuty, drugi skradziono, sterowaną elektronicznie bramę wjazdową do garażu staranował samochód. Okazuje się też, że kasy fiskalne na nic się już nie przydadzą, bo w międzyczasie zmieniły się przepisy dotyczące ich działania.

   Wkracza kontrola

   Na Potocką wkroczyło miejskie Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu. Kontrolerzy stwierdzili, że ówczesny zarząd dzielnicy naruszył dyscyplinę finansów publicznych. - Przeprowadzono przetarg, chociaż zarząd nie otrzymał zgody prezydenta na wykorzystanie pieniędzy zarezerwowanych w budżecie gminy - mówi Anna Kamińska, rzecznik Ratusza.

   Najpoważniejsza konsekwencja kontroli to wniosek do prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa przez ówczesne kierownictwo basenu. - Chodzi o brak nadzoru przy instalacji systemu i odbiorze technicznym, którego dokonano. Wniosek czeka tylko na podpis prezydenta - dowiedzieliśmy się w biurze prasowym miasta.

   Kierownictwo ośrodka otrzymało zalecenia: zabezpieczyć sprzęt, który został; podjąć próbę uruchomienia systemu; domagać się od jego wykonawcy napraw. Z tą ostatnią dyrektywą na pewno będą kłopoty - firma Budimex Soft z Rzeszowa, która wygrała przetarg, ogłosiła upadłość niedługo potem, jak dostała przelew za źle wykonaną robotę na basenie.

   - Urządzenia zabezpieczyliśmy - mówi Piotr Zduńczak, obecny dyrektor żoliborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na pytania o inne zalecenia nie chciał odpowiadać, twierdząc, że nie jest upoważniony do rozmów z prasą.

   Mijające informacje

   Przetarg odbył się w 2000 r., odbiór techniczny w grudniu tego samego roku. Choć przy testach system działał wadliwie, ówczesny dyrektor OSiR Ryszard Doniek podpisał protokół odbioru. Kilka dni później odszedł ze stanowiska.

   Dziś Ryszard Doniek nie chce komentować zarzutów. - Złożyłem pisemne wyjaśnienia w zeszłym roku, kiedy sprawę starała się wyjaśnić komisja rewizyjna żoliborskich radnych. A treści wniosku do prokuratury nie znam, bo w tej chwili się o nim dowiaduję.

   Bartłomiej Szrajber, dziś poseł PiS, a w 2000 r. dyrektor Żoliborza, mówi, że nie może przypomnieć sobie okoliczności, w jakich odbywał się przetarg. Później tłumaczy: - Być może został popełniony błąd. Wtedy był kryzys w gminie Centrum, omijały mnie pewne informacje. A poza tym, skoro zarząd Żoliborza podjął nieprawidłową uchwałę w sprawie tego systemu, to nadzór w gminie Centrum powinien ją zakwestionować, a nie zrobił tego - stwierdza.

   --------------------------------------------------------------------------------

   Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl -  gazeta.pl - 2003 © Agora SA

   --------------------------------------------------------------------------------   Temat: Książka Budowlana Obiektu
   Książkę obiektu budowlanego prowadzi na podstawie przepisów Prawa Budowlanego właściciel lub upoważniony przez właściciela, zarządca obiektu. Książkę obiektu wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego, wypełniając stronę tytułową oraz dział I jeżeli jest to nowa inwestycja, nadaje jej numer, pieczętuje na ostatniej stronie.
   Ale tutaj już zaczynają się schody, gdyż dla nowych inwestycji które posiadają pozwolenie na budowę i pozytywny protokół odbioru obiektu to nie ma problemu, ale dla obiektów dla których stan prawny jest nieunormowany (np.właściciel gruntu pod obiektem nieokreślony lub właścicielem jest jakieś stowarzyszenie, itp) zaczynają się problemy formalno-prawne, których załatwienie wymaga sporo czasu, zachodu i wizyt w sądzie.
   Jeżeli prawidłowo prowadzona jest "Książka obiektu budowlanego", to w DZIALE I - znajdują się informacje ogólne o obiekcie budowlanym (powierzchnia, kubatura, warunki geologiczne, rodzaj: fundamentów,ścian,stropów,dachów,schodów), następnie lista wyposażenia obiektu w instalacje i urządzenia, oraz terminy okresowych przeglądów i okresowych kontroli.
   DZIAŁ II - stanowi wykaz dokumentacji technicznej i ekspertyz będących załącznikami do Książki obiektu przekazanych właścicielowi przez inwestora po odbiorze technicznym - tą cześć wypełnia właściciel lub zarządca obiektu.
   DZIAŁ III - jest rejestrem badań doraźnych, przeglądów okresowych, ekspertyz w czasie eksplotacji obiektu budowlanego - zapisów w tej części dokonuje właściciel lub zarządca obiektu, zalecenia i uwagi wpisują organy kontrolne.
   W tym dziale rejestrowane są protokoły pomiarów elektrycznych, protokoły przeglądów elektrycznych instalacji i urządzeń. Dokonuje się kolejno wpisu : Nazwę i dane firmy wykonującej pomiary lub przeglądy, nazwisko i imię ososby wykonującej pomiar lub przegląd, następnie nr i rodzaj protokołu pomiaru lub przeglądu. Sam protokół stanowi załącznik do książki obiektu.
   DZIAŁ IV - jest rejestrem wykonywanych, remontów, modernizacji, czynności konserwacyjnych, serwisowych - tą cześć wypełnia wykonawca.
   W tej części wykonawca robót elektrycznych bądź czynności konserwacyjnych, względnie serwisowych wpisuje kolejno: datę rozpoczęcia i zakończenia prac, opis rodzaju wykonanych prac (konserwcyjnych, serwisowych, modernizacyjnych) elektrycznych, nr dokumentacji elektrycznej wykonawczej lub powykonawczej stanowiącej załącznik do książki obiektu, wpisane dane wykonawca potwierdza podpisem i pieczątką/ z uptrawnieniami/.
   DZAŁ V - dotyczy zmian właściciela lub zarządcy obiektu

   Z mojej praktyki, prawidłowo prowadzoną "książkę obiektu" spotkałem tylko w 2 instytucjach, osoby które zarządzały tymi obiektami były osobami kompetentnymi. Dla wielu właścicieli lub zarządców o wykształceniu humanistycznym książka obiektu jest czymś zupełnie abstrakcyjnym i niezzrozumiałym.

   Pozdrawiam kolegów   Temat: Standardy jako?ciowe sprz?tania. PROSZĘ O POMOC.
   Witam.
   Dzi? już udało mi się zalogować. Chodzi mi o gruntowne sprz?tanie, które odbywa się dwa razy w roku. Narazie mam tyle:

   a.Maszyny i preparaty do realizacji zamówienia zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i odpowiada za ich jako?ć oraz stan techniczny.
   b.Mycie, zamiatanie, czyszczenie, odkurzanie i pranie musi obejmować usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z podłoży oprócz nieusuwalnych wad powierzchni.
   c.Pranie wykładzin dywanowych należy wykonać maszyn? gwarantuj?c? mał? wilgotno?ć resztkow? podłoża.
   d.Mycie okien obejmuje obustronne czyszczenie tafli szkła oraz wszystkich elementów ram i okuć oraz mycie parapetów.
   e.Mycie powierzchni podłóg obejmuje również mycie cokołów i listew przypodłogowych, a także krawędzie powierzchni, do których nie dociera maszyna, jak krawędzie mebli, w?skie wnęki i inne trudnodostępne powierzchnie.
   f.Na czas mycia i konserwacji podłóg Wykonawca wyniesie z pomieszczeń wszystkie meble z wyj?tkiem szaf i regałów oraz zabezpieczy je przed zniszczeniem i utrat? zawarto?ci.
   g.Powierzchnie podłogowe we wszystkich siedzibach wymagaj? u życia ?rodków czyszcz?cych i konserwuj?cych zgodnych z rodzajem czyszczonych powierzchni. Mycie posadzek należy wykonać poprzez usunięcie starej warstwy zabezpieczaj?cej przy użyciu szorowarki tarczowej ze ssawk?. Wykładzina gumowa, posadzki żywiczne i terakota na obiekcie 2 wymagaj? ?rodków o działaniu od?wieżaj?cym i bakteriobójczym. ?rodki bakteriobójcze nie mog? zawierać chloru.
   h.Konserwację posadzek należy wykonać poprzez nałożenie stosownych ?rodków (w zależno?ci od rodzaju podłoża), a następnie utwardzić przy użyciu mechanicznej froterki.
   i.Do umycia ?wietlików w salach należy użyć rusztowań.
   j.Na ?cianach sal wykonane s? malowidła oraz złocenia, co wymaga zachowania szczególnej ostrożno?ci przy wykonywaniu prac porz?dkowych.
   k.?ciany należy czy?cić i odkurzać maszynowo z wył?czeniem malowideł i złoceń, które należy oczy?cić ręcznie lub przy użyciu maszyn bezdotykowych.
   l.Zamawiaj?cy zapewnia dostęp do ujęcia wody i do sieci elektrycznej.
   m.Nadzór i kontrola:
   -Wykonawca we własnym zakresie nadzoruje i kontroluje pracowników odpowiedzialnych za fachowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
   -Wykonawca ponosi pełn? odpowiedzialno?ć materialn? za szkody wyrz?dzone w obiekcie na skutek zaniedbania, b?dĄ nieskutecznego wykonania obowi?zków przez swoich pracowników skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia; w przypadku stwierdzenia szkody maj? zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
   n.Warunki odbioru: Prace wykonane w wyżej wymienionych jednostkach organizacyjnych stanowi? odrębne przedmioty odbioru. Obustronny odbiór prac /Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Kierownictwa/ potwierdzony obustronnym protokołem odbioru nast?pi w ci?gu 3-dni od daty wykonania zamówienia w poszczególnych obiektach.
   o.Warunki finansowe realizacji zamówienia – zamówienie będzie realizowane
   w oparciu o przedłożon? ofertę cenow? oraz kosztorys ofertowy w skład, którego wchodz? koszty wykorzystanych do realizacji zamówienia materiałów.
   p.Wykonawca zobowi?zany jest posiadać fax.
   Do tego jest tabelka z zakresem ilo?ciowym poszczególnych robót.

   Jak my?licie: Czy to wystarczy ?   Temat: książka obiektu budowlanego
   Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane  właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego zwolnieni są jedynie właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane tzn. obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Wymóg nie dotyczy również właścicieli lub zarządców dróg lub obiektów mostowych, ponieważ obowiązek prowadzenia książki drogi lub książki obiektu mostowego został nałożony na nich na podstawie przepisów o drogach publicznych. Można przyjąć że książki obiektu budowlanego należy prowadzić dla wszystkich obiektów budowlanych, dla których istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek ten dotyczy również obiektów istniejących, niezależnie od daty wzniesienia, dla których dotychczas nie była prowadzona książka obiektu budowlanego. Gdy dla obiektu jest już prowadzona książka obiektu budowlanego, ale w sposób odmienny jak określono w rozporządzeniu, wskazana jest zmiana formy prowadzenia po wypełnieniu aktualnie prowadzonego tomu. Istniejącą książkę, jako ważny dokument należy dołączyć do wymaganej dokumentacji obiektu.
   Nowa książka powinna swoją numeracją nawiązywać do poprzednio prowadzonych. Nie wolno niszczyć dotychczas prowadzonych książek, ponieważ stanowią one istotny dokument świadczący o historii obiektu. Książki obiektu budowlanego nie trzeba rejestrować przez organ nadzoru budowlanego, ponieważ stanowią one dokument należący do właściciela obiektu.
   Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych, wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.
   Wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
   Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania aż do rozbiórki obiekt. Procedura przejmowania do eksploatacji obiektu określona jest w ustawie Prawo budowlane. Składa się ona z następujących etapów:
   1)zakończenie budowy,
   2)powiadomienie właściwych organów o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia jego użytkowania,
   3)odbiór obiektu,
   4)przekazanie wymaganej dokumentacji do organów nadzoru budowlanego,
   5)skierowanie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,
   6)uzyskanie decyzji administracyjnej – pozwolenia na użytkowanie obiektu,
   7)rozpoczęcie użytkowania obiektu,
   8)założenie książki obiektu budowlanego.   Temat: Uniewazniono przetarg dot. budowy drogi na ul. Jeziorowej?
   Bylo kolejne podejscie... i wybrano firme do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Jeziorowej!!! Zadzwonie tam (jesli nie zapomne) i zapytam jak wyglada sprawa.

   http://www.wawer.warszawa.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=685&Itemid=327

   Tytuł postępowania
   Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Jeziorowej w Warszawie

   Opis

   Prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Jeziorowej w Warszawie na odc. dł. ok. 1100 m, od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej, w tym, m.in.:

   - uzyskanie kompletu podstawowych materiałów wyjściowych do celów projektowych,

   - Wykonanie 5 kpl. projektów budowlano - wykonawczych budowy: ulicy, odwodnienia oraz projektów branżowych (w przypadku wystąpienia kolizji, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z protokołu ZUDP) w formie pisemnej oraz elektronicznej,
   - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w formie pisemnej oraz elektronicznej,- wykonanie przedmiaru robót w oparciu o KNNR w formie pisemnej oraz elektronicznej, w programie Norma,- wykonanie kompletu kosztorysów inwestorskich w programie Norma,- uzyskanie wszystkich uzgodnień niezbędnych do realizacji na podstawie ww. dokumentacji robót budowlanych,przygotowanie materiałów do uzyskania pozwolenia na budowę.

   -------------------------------------------------------------------

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Znak sprawy: UD-XIII-WZP-341-7-9/2008

   Nazwa i adres Zamawiającego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawerul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

   Przedmiot zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Jeziorowej w Warszawie

   Tryb postępowania Przetarg nieograniczony

   Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano * ABART Agnieszka Bartonowicz, Al. Jabłoniowa 2i, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Książenice

   Uzasadnienie wyboru oferty* Wybrano jedyną złożona ofertę. Cena oferty nie przekracza kwoty przewidzianej na sfinansowanie zamówienia.

   Nr oferty Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium skr. terminu wyk. Liczba pkt w kryterium .................... Razem
   1 ABART Agnieszka Bartonowicz, Al. Jabłoniowa 2i 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Książenice 90 10 - 100

   -----------------------------------------------------

   Namierzylem firme Abart

   Nazwa firmy: Abart Agnieszka Bartonowicz
   Nazwa skrócona: Abart
   Adres: Aleja Jabłoniowa 2i,
   05-825 Książenice
   Nowe województwo: mazowieckie
   Powiat: grodziski
   Gmina: Grodzisk Mazowiecki
   Telefon(y): 0048 22 4989733
   Ostatnia aktualizacja: 2007-12-19
   Temat: Przebudowa Młodzieży Polskiej w 2003
   Otrzymałem odpowiedź od ZDiZ. Wiele wyjaśnia, trochę uspokaja.

   Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku jako jednostka budżetowa upoważniona do nadzorowania robót naprawczych ( odtworzeniowych ) elementów pasa drogowego po robotach branżowych prowadzonych w oparciu o zezwolenie na czasowe zajęcie ulic w m.Gdańsku - w odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 10.10.2008 roku w sprawie dotyczącej zniszczenia nawierzchni brukowej chodnika ulicy Młodzieży Polskiej w Brzeźnie informuje :

   Stosownie do obowiązujących przepisów, sprawy związane z pasem drogowym dróg publicznych ( którym zgodnie z treścią ustawy jest wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym zlokalizowane są droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą ) regulowane są przepisami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy z dnia 01.06.2004 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
   Zgodnie z art. 39 ustawy, zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zgodnie z ust.3 cytowanego artykułu zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
   W przypadku robót rozkopowych będących tematem Pana interwencji uprzejmie informujemy, że prace prowadzone w terminie od dnia 09.10.2008 r. do dnia 10.10.2008 r. w ulicy Młodzieży Polskiej w Gdańsku-Brzeźnie prowadzone były przez firmę „PROFESJONAL” Zbigniew Czarnecki z siedzibą : 83-032 Różyny w oparciu o wydaną decyzję administracyjną. Prace naprawcze w chodniku w dniu 10.10.2008 r. – zgodnie z informacją wykonawcy - wykonane zostały doraźnie, z myślą o udrożnieniu chodnika przed weekendem. Zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach wydawanych przez tut.Zarząd przed rozpoczęciem prac – wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenu będącego przedmiotem zajęcia do stanu pierwotnego i zgłoszenie go do odbioru przez nasze służby. W dniu, gdy stwierdził Pan zniszczenie nawierzchni chodnika – wykonawca zakończył roboty branżowe, lecz nie zgłosił do odbioru odtworzonego pasa drogowego. W myśl ustaleń po wizji w terenie przeprowadzonej w dniu 14.10.2008 r. z udziałem zainteresowanych stron – wykonawca zadeklarował niezwłoczne wznowienie prac naprawczych w przedmiotowej ulicy, zgodnie z warunkami ZDiZ w Gdańsku.
   Nadmieniamy, że na wykonane roboty odtworzeniowe Inwestor udziela 24 miesięcznego okresu gwarancji od daty podpisania protokołu o zakończeniu robót i przekazaniu pasa drogowego. Przed upływem okresu gwarancji przeprowadzony zostaje ponowny przegląd ulic i w przypadku ujawnienia się wad technicznych inwestor zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy nawierzchni i usunięcia wad. W razie zwłoki w ich usunięciu , zarząd drogi może zlecić innemu wykonawcy roboty naprawcze na koszt zajmującego pas drogowy.

   Mając na uwadze powyższe - w przypadku nie wykonania przedmiotowych robót w określonym terminie ZDiZ Gdańsk korzysta z przedstawionych, dostępnych możliwości prawnych w celu ich egzekucji lub zastępczego wykonawstwa.
   Do czasu wykonania i przejęcia przedmiotowego odcinka chodnika przez służby tut. Zarządu , za jego stan techniczny oraz wynikające z tego konsekwencje w stosunku do osób trzecich odpowiada Inwestor robót – tj. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku z siedzibą na ul.Marynarki Polskiej 130.
   W chwili obecnej oczekujemy na zgłoszenie wykonawcy prac energetycznych o zakończeniu zakwestionowanych robót odtworzeniowych i przekazaniu nam zajętego terenu w ciągu ulicy Młodzieży Polskiej.

   Zastępca Dyrektora

   / - / Maciej Radowicz
   Temat: Budynek nr 3
   Witam przyszłych sąsiadów.
   Jako, że zaczeły się odbiory w bud nr 3 i niedługo także mi przyjdzie odebrać swoje zacząłem zastanawiać się na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie odbioru.
   Poczytałem troszkę i zrobiłem sobie taką listę najważniejszych rzeczy które trzeba wziąć na odbiór oraz najważniejszych pkt na które trzeba zwrócić uwagę:

   Jeśli macie jeszcze jakieś ważne pkt na które trzeba zwrócić uwagę to proszę o dodanie.

   - Ołówek i notes
   - Poziomica
   - Kątownik duży
   - Miara
   - Lata 2m
   - Zapalniczka
   - Latarka
   - Próbówka
   - Oprawka z żarówką x 4
   - Wkładka zamka

   Ściany:
   - równość powierzchni
   - wybrzuszenia, wgłębienia, pęknięcia
   - piony
   - kąty

   Podłogi:
   - wybrzuszenia, wgłębienia, pęknięcia
   - poziomy
   - czy nie ma wybrzuszeń w rogach i przy ścianach

   Okna, drzwi, parapety:
   - łatwość otwierania i zamykania
   - poprawność osadzenia ( dopuszczalne odchylenie 2mm/m nie więcej niż 3mm/m)
   samo zamykanie/otwieranie okien
   - porysowanie szyb i ram okiennych
   - parapety spadek na zewnątrz/szczelność połączenia

   Instalacje:
   - kratki wentylacyjne czy w dobrym miejscu
   - gniazda elektryczne
   - kaloryfery ( miejsce mocowania, stabilność mocowania, termostat powinien być w płaszczyźnie grzejnika)
   - sprawdzić ciąg instalacji wentylacyjnej
   - woda zasilanie i odpływy czy w dobrych miejscach
   - odpływ dla pralki i zmywarki
   - poprawność oraz brak uszkodzeń na elementach białego montażu
   - wilgoć w okolicach wyprowadzeń zasilania wody
   - oświetlenie test z żarówką
   - zasilanie gniazdek elektrycznych
   - czy po wyłączeniu bezpieczników nie ma prądu
   - zabezpieczanie min 13 A !!!
   - sprawdzić liczniki mediów
   - Bezpieczniki w szafce bezpiecznikowej powinny być opisane. A w chwili odbioru wykonawca powinien nie tylko zademonstrować działanie instalacji elektrycznej, ale i przekazać nam protokoły pomiaru jej zerowania i izolacji.
   Piwnica, balkon:
   - sprawdzić spadek na balkonie

   Twoje mieszkanie będzie Fachowo sprawdzone w
   oparciu Polskie Normy, takie jak:

   PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne .
   PN - 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
   PN - 70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
   PN - 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
   PN - 53/B-10145 Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych.
   PN - 76/8841-22 Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.
   PN - 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
   PN - EN/1279-1:2005(U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
   PN - 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

   Pozdrawiam Michał

   PS
   Na odbiór trzeba mieć ze sobą swoją wkładkę do zamka ??
   Strona 1 z 2 • Znaleźliśmy 51 postów • 1, 2  

   Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.